Во текот на Вашиот престој во странство, непредвидени здравствени проблеми можат да ви го нарушат патувањето. Наша задача е да ви помогнеме да ги надминете таквите ситуации.


Доколку во текот на патувањето ви се случи несреќен случај, болест или настане потреба од неодложна хируршка интервенција и престој во болница, со полисата на АД Осигурителна полиса за патничко осигурување ќе бидете соодветно заштитени.


Полисата за патничко осигурување Ви ги овозможува следниве осигурителни покритија ширум светот во реномирани здравствени институции:

  • Здравствена помош
  •     -Болничко лекување од болести и незгода

        -Лекарска интервенција

        -Репатријација


  • Осигурување незгода
  • Осигурување на багаж и надомест за загуба на патни документи


Услови за патничко осигурување