Во рамки на компанијата се организираат едукативни семинари за оперативниот кадар поради сегашно и понатамошно квалитетно извршување на нивната дејност.Со самото верување во единките, се почитува и негува филозофијата на друштвото и нејзиното хомогено работење.

Доколку сметате дека имате способност за комуникација, дарба за продажба и желба за успех, на нашата веб страна можете да се пријавите на нашата обука за нови агенти и застапници во осигурувањето, која што јa организираме еднаш месечно.