Осигурувањето од автоодговорност е законски задолжително осигурување кое се склучува при регистрација на моторните возила. Целта е да се обезбеди заштита во случај на штета нанесена на трети лица и предмети, така што трошоците кои инаку би требало да ги плати осигуреникот (сопственикот на возило), ги надоместува АД Осигурителна полиса.


Ова осигурување ги покрива штетите во случај на загуба на живот, телесни повреди, нарушено здравје, уништување или оштетување на предмети.


Во рамките на оваа класа на осигурување можеме да Ви понудиме:

  • Автоодговорност на сите видовои на моторни возила (одговорност кон трети лица при употреба на моторно возило)
  • Автоодговорност за моторни возила со пробни таблици
  • Гранично осигурување за моторни возила со странски таблици
  • Зелен картон
  • Осигурување на патници во јавен превоз
  • Дополнително осигурување на возачот и патниците од незгода. Со ова осигурување се покриваат штетите предизвикани на возачот и сопатниците, во случај на загуба на живот, инвалидитет, трошоци за лекување и дневен надомест за боледување.

Кои се предностите да склучите полиса за автоодговорност во АД Осигурителна полиса?

  • Сериозна финансиска заштита во случај на штета причинета на трети лица


Услови за осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
Купи полиса online