Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 


    Органи на оперативно управување и известување


Владимир Тошевски
Генерален директор
vladimir.tosevski@insurancepolicy.com.mk

 
Анела Дарковска
Сектор за правни кадрови работи
Директор за правни кадрови работи
anela.darkovska@insurancepolicy.com.mk
 
Душко Андонов
Сектор за осигурување
Директор на сектор за осигурување
dusko.andonov@insurancepolicy.com.mk
 
Бобан Јанев
Сектор за штети
Директор на Сектор за штети

janev.boban@insurancepolicy.com.mk
 
Даниела Симовска
Внатрешен ревизор
daniela.simovska@insurancepolicy.com.mk
Наташа Боцевска Линин
Сектор за финансии
Финансов директор
natasa.linin@insurancepolicy.com.mk
 
Елена Ставрева
Одделение за ризици
Менаџер за ризици

elena.stavreva@insurancepolicy.com.mk
 
Хари Јуруковска
IT сектор
IT директор
hari.jurukovska@insurancepolicy.com.mk
 
Искра Величкова Лакинска
актуар
iskra.lakinska@insurancepolicy.com.mk
 

  Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место