Македонски  Англиски  Контакт
Oсигурување на пловни објекти
 

КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ

Со каско осигурување на пловни објекти може дас се осигура секој пловен објецт на внатрешни воид (реки, канали и езера) во Р. Македонија на ризици на кои е изложен за време на пловидба, мирување, усидрување и од одговорност за штети направени на трети лица.

Осигурување на пловниот објект го опфаќа трупот, инсталациите, уредите, инвентарот и опремата, редовните залихи на гориво, масла и други бродски материјали како и залихи на храна и пијалоци потѕребни за посадата на бродот. Радио станици, радар ии друга навигациона опрема на пловидбениот објецт, ако не се сопственост на осигуреникот, не се сметаат за покриени доколку тоа не е поинаку договорено во полисата за осигуирување.

Вонредни залихи на гориво, масла и друг материал на залихи и храна и пијалоци што на се служат за редовните потреби на посадата на бродот, трошоците на испраќање и осигурување на бродот како и специјална опрема, мрежи и друг рибарски прибор, опфатени се со осигурување на бродот само ако тоа е изрично договорено.
Со ова осигурување не се опфаќа стока која што се пренесува со осигурениот пловен објект, како во спортски и други чамци со или без мотор, викенд куќички на сплавови и слични објекти на внатрешни води.
Не заборавете, вашиот брод, глисер или кајче се најсигурни со нас.

Услови за каско осигурување на пловни објекти
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место