Македонски  Англиски  Контакт
Oпшто осигурување од одговорност
 

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТА ОДГОВОРНОСТ

Предмет на осигурување според условите за осигурување на одговорност од дејност е законската одговорност на осигуреникот за штета настаната со смрт, повреда на телото или здравјето како и оштетување или уништување на ствари на трето лице.
Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала важи - или од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност, што се одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.

Осигурувањето исто така се однесува и на одговорност за штета од:
Зголемување на опасноста или проширување на осигурениот извор на опасности до кои дошло во текот на траењето на осигурувањето од дејност
Нов извор на опасности кој се појавува кај осигуреникот по склучување на договорот за осигурување од дејноста која се извршува (осигурување од нови извори на опасност)

Специјални осигурувања за:
Доктори и стоматолози
Ревизори и ревизорски друштва
Туристички агенции
Геодети и геодетски друштва
Извршители
Адвокати
Проектантски друштва
Сметководители
Проценувачи
Нотари
Стечајни управители
Брокерски друштва
Градежни фирми и
Модели по потреба на осигурителниот Пазар.

Услови за осигурување од општа одговорност
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место