Македонски  Англиски  Контакт
Oсигурување од одговорност од употреба на моторни возила
 

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Со осигурувањето од автоодговорност осигуреникот (сопственикот на возило) ја осигурува законската одговорност за причинување на штети на трети лица со употреба на сопствено возило. Ова осигурување ги покрива штетите во случај на загуба на живот, телесни повреди, нарушено здравје, уништување или оштетување на предмети.

Во рамките на оваа класа на осигурување ние сме во можност да Ви понудиме:
Автоодговорност на сите видовои на моторни возила
(одговорност кон трети лица при употреба на моторно возило)
Автоодговорност за моторни возила со пробни таблици
Гранично осигурување за моторни возила со странски таблици
Зелен картон
Осигурување на патници во јавен превоз
 Дополнително осигурување на возачот и патниците од незгода. Со ова осигурување се покриваат штетите предизвикани на возачот и сопатниците, во случај на загуба на живот, инвалидитет, трошоци за лекување и дневен надомст за боледување.

Услови за осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место