Македонски  Англиски  Контакт
Oсигурување на стока во превоз (карго)
 

ОСИГУРУВАЊЕ НА СТОКА ВО ПРЕВОЗ (КАРГО)

Најквалитетна понуда и услуги во Р. македонија со сета почит кон конкуренцијата.
Искуството на нашите превземачи на ризик е гаранција и за ефикасна услуга.

Осигурување на стока во домашен транспорт
Домашен транспорт - се осигуруваат сите пратки на стоки кои се превезуваат со туѓи или сопствени средства на ризик на осигуреникот на територијата на Република Македонија. Предмет на осигурување штети причинети на стоката при:
Сообраќајна незгода на превозното средтсво
Пожар или експлозија од вонредни надворешни причини
Елементарна непогода
Покиснување
Кражба
Оштетување на осигурените пратки - стоки за време на транспорт, натовар и претовар;
Оштетување на осигурените пратки - стоки за време на транспорт, натовар, истовар и претовар
Оштетување на осигурените пратки - стоки за време на транспорт, натовар, истовар и претовар
 Оштетување на амбалажата (кинење на вреќи, кршење на амбалажата со истурање или истечување од содржината).

Осигурување на стока во меѓународен транспорт
Меѓународен транспорт - Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје на сите клиенти кои се занимаваат со увоз или извоз на стоки им нуди квалитетно осигурително покритие на стоките во транспорт - карго осигурување.
Нудиме осигурително покритие на пратките кои патуваат на ризик на осигуреникот, од местото на натовар до местото на растовар) куќа - куќа во: копнен превоз по клаузулата А (против сите ризици), кај превоз со железница и кај превоз со камион.

Осигурување од одговорност на превозникот ЦМР осигурување
Со ова осигурување осигуреникот ја осигурува својата одговорност како превозник спрема корисниците на превозот за докажана делумна или целосна загуба, оштетување или задоцнување на пратките во домашен и ме”ународен превоз, превземени на превоз со товарен лист или договор.
Премијата за осигурување зависи од висината на осигурителното покритие и се утврдува со полисата за осигурување

Услови за осигурување на стока во превоз (карго)
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место